Uw advocaat of gerechtsdeurwaarder is in de fout gegaan, wat nu?

U doet een beroep op een advocaat of een gerechtsdeurwaarder. Wat kunt u nog ondernemen als die volgens u een fout begaat bij de uitvoering van zijn opdracht. Wanneer is er dan effectief sprake van een fout? Kunt u een eventuele fout nog rechtzetten? Kunt u van uw advocaat of gerechtsdeurwaarder dan een schadevergoeding vragen? Hoe wordt uw schade berekend? Zijn er los van de rechtbank ook nog andere instanties waar u met uw klacht terechtkunt?


Wanneer fout?


Resultaatsverbintenis?

Het is niet omdat u uw zaak verliest, dat u uw advocaat daarvoor aansprakelijk kunt stellen. Op een advocaat rust nu eenmaal niet altijd een resultaatsverbintenis. Een advocaat heeft enkel een resultaatsverbintenis om de procedure correct te voeren en daarbij de procedureregels en proceduretermijnen te respecteren. Hetzelfde geldt voor een gerechtsdeurwaarder.


Voor het overige heeft uw advocaat een middelenverbintenis voor wat betreft de manier waarop hij u verdedigt en in de adviezen die hij u geeft. Om uw advocaat aansprakelijk te kunnen stellen, zal u dan ook moeten aantonen dat hij niet gehandeld heeft zoals van een normaal, redelijk en voorzichtig advocaat verwacht kan worden. In de praktijk is dat allerminst eenvoudig. Het is niet omdat niet alle argumenten tot in de kleinste details uitgewerkt zijn, dat er sprake is van een fout.


Voorbeelden

U kunt uw advocaat bv. aansprakelijk stellen als u hem verzocht om hoger beroep aan te tekenen tegen een vonnis maar hij, hoewel hij op de hoogte was van de lopende beroepstermijn, naliet om tijdig hoger beroep aan te tekenen.


Hetzelfde geldt bv. als een gerechtsdeurwaarder naliet om de dagvaarding tijdig te betekenen, wanneer u hem de instructie gaf om vóór het bereiken van de verjaringstermijn een procedure op te starten.


Ook als uw advocaat u een duidelijk verkeerd advies gaf over een juridische vraag of als hij in een gerechtelijke procedure een aantal belangrijke argumenten in uw voordeel niet uitspeelt, kan de aansprakelijkheid van uw advocaat aan de orde zijn. Vraag zal dan zijn of hij u adviseerde zoals van een normaal en redelijk voorzichtig advocaat verwacht kan worden. De meeste advocaten zullen in hun adviezen ook het nodige voorbehoud maken en u geen 100% zekerheid geven.


‘Gebonden’ of niet?


U zit eraan vast

In principe bent u ‘gebonden’ door wat uw advocaat voor u doet. U kunt dus, als uw advocaat een fout maakt, in beginsel niet zomaar zeggen dat het ‘uw fout niet is’ en dat u de mogelijkheid moet krijgen om een en ander nog recht te zetten. Vergat uw advocaat bv. om binnen de beroepstermijn hoger beroep aan te tekenen tegen een voor u negatief vonnis, dan kunt u nadien dat beroep niet meer zelf geldig aantekenen.


Ook als uw advocaat bv. een vergissing beging bij de behandeling van uw zaak, kunt u dat niet altijd meer rechtzetten. Is de zaak nog niet gepleit of is beroep nog mogelijk, dan kunt u eventueel wel nog altijd bijkomende argumenten aanbrengen en dit eventueel via een andere advocaat. U kunt immers altijd van advocaat veranderen zonder uw eerste advocaat een schadevergoeding te moeten betalen. Voor de tot op het moment van beëindiging reeds geleverde prestaties zal uw advocaat u wel altijd een factuur sturen.


Uitzonderingen

U kunt de handelswijze van uw advocaat wel soms in vraag stellen als die advocaat buiten zijn mandaat ging. Dat kan bv. het geval zijn als uw advocaat een regeling voor u sloot waar u het niet mee eens bent of als uw advocaat bv. berustte in een vonnis terwijl u dat eigenlijk niet wilt. Stelt uw advocaat een proceshandeling in uw naam terwijl hij daar niet door u voor gelast werd, dan kunt u die proceshandeling eventueel van onwaarde laten verklaren door een procedure van ontkentenis van proceshandeling.


Beging uw gerechtsdeurwaarder een fout waardoor de wettelijke termijn verstreken is om een bepaalde rechtshandeling te stellen, dan kunt u toch soms nog iets doen. U kunt dan soms wel overmacht inroepen waardoor de termijn verlengd kan worden met de periode dat het voor u volstrekt onmogelijk was om deze rechtshandeling te stellen.


Schadevergoeding


Aansprakelijk stellen

Beging uw advocaat of gerechtsdeurwaarder een fout, dan kunt u hem daarvoor wel aansprakelijk stellen. Om een schadevergoeding te kunnen krijgen, moet u echter niet alleen de fout kunnen bewijzen, maar ook dat u schade geleden heeft en dat die schade in een oorzakelijk verband staat met de door uw advocaat of gerechtsdeurwaarder begane fout.


Laat u altijd adviseren over uw kansen op succes alvorens u een dergelijke procedure opstart. U kunt daarvoor terecht bij een andere advocaat. Beslist u uiteindelijk om geen procedure op te starten, dan kunt u de fout misschien nog altijd gebruiken als ‘pasmunt’ om niet de volledige factuur van uw advocaat te moeten betalen.


Houd er ook rekening mee dat uw advocaat in zijn algemene voorwaarden zijn aansprakelijkheid wellicht beperkt heeft, bv. tot het bedrag waarvoor hij verzekerd is.


Verzekering

Weet dat uw advocaat een verplichte aansprakelijkheidsverzekering heeft. Die zal veelal tussenkomen als blijkt dat uw advocaat een fout begaan heeft. Het voordeel hiervan is dat u vrij gerust kunt zijn dat u uiteindelijk ook vergoed zal worden, als u tenminste gelijk krijgt. Nadeel is dat de verzekering meestal moeilijk doet over het aanvaarden van de aansprakelijkheid en meestal wil procederen, waarbij – bij een negatief vonnis – vaak ook nog eens hoger beroep aangetekend zal worden.


Welke vergoeding?

De vraag welke schade u leed door de fout van uw advocaat, is lang niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden. Indien uw advocaat bv. tijdig het nodige gedaan zou hebben om beroep aan te tekenen, is het nog lang niet zeker dat u die procedure ook gewonnen zou hebben.


Bij het bepalen van de schadevergoeding die u krijgt, zal men er dan ook vaak van uitgaan dat u enkel een ‘kans miste’ om uiteindelijk het gelijk toch aan uw kant te krijgen. U zal dan ook veelal genoegen moeten nemen met een percentage van het bedrag dat u zelf als schadevergoeding meent te kunnen vragen. In uw eis tot schadevergoeding probeert u dan ook het best zoveel mogelijk argumenten aan te brengen die aantonen dat u een goede kans had om zonder die fout gelijk te krijgen.


Waar kunt u terecht?

Is uw advocaat (en diens verzekering) niet spontaan bereid om met u een regeling te treffen, dan zal u de zaak moeten voorleggen aan de rechtbank. Als bedrijf kunt u geen beroep doen op de ombudsdienst voor de advocatuur. Die ombudsdienst is immers enkel toegankelijk voor consumenten die in zee gaan met een advocaat.


Wat u wel eventueel kunt doen, is een klacht neerleggen tegen uw advocaat bij de stafhouder van de balie waaronder uw advocaat valt. Mogelijk kan via de tussenkomst van de stafhouder uiteindelijk ook een oplossing bereikt worden.


Op uw advocaat rust in principe een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Een uitzondering geldt voor wat betreft procedureregels en het naleven van wettelijke termijnen. Begaat uw advocaat een fout, dan zit u daar in principe aan vast, tenzij uw advocaat zijn mandaat te buiten ging. U kunt dan wel een schadevergoeding van uw advocaat vragen, als u tenminste uw schade kunt bewijzen. Vaak kunt u enkel een deel van de schade vergoed krijgen omdat er volgens heel wat rechters enkel sprake is van een ‘gemiste kans’. Weet dat uw advocaat een verplichte verzekering heeft om zijn aansprakelijkheid te dekken. Soms kan een klacht bij de stafhouder ook helpen om tot een oplossing te komen.

Gerelateerde posts

Alles weergeven