Een dringende procedure starten tegen uw huurder?

Stel, uw huurder vernielt uw huurpand en u wilt dringend ingrijpen om ergere schade te voorkomen. Kunt u in dergelijke gevallen dan een spoedprocedure instellen? Hoe doet u dat en hoe zit dat in de verschillende gewesten?


Vlaams woninghuurcontract


Dringende procedure bij vrederechter. Het Vlaamse Woninghuurdecreet voorziet voor het eerst de mogelijkheid om huurzaken aanhangig te maken bij de vrederechter via een kortgedingprocedure. Dat betekent dus dat u op die manier zeer snel een uitspraak van de rechter kunt krijgen.


Let op! Het is niet omdat u uw eigen zaak dringend vindt, dat ook de rechtbank dat vindt. U moet aantonen dat uw vordering inderdaad ‘spoedeisend’ is en dat u dringend een uitspraak nodig heeft. Dit zou bv. het geval kunnen zijn als u merkt dat uw huurder uw huurpand aan het ‘afbreken’ is doordat die bv. de keuken, vloeren of de oprit aan het uitbreken is.


Geldt enkel voor nieuwe contracten. Het Vlaamse Woninghuurdecreet is alleen van toepassing op huurovereenkomsten die sinds 1 januari 2019 gesloten werden.


Hoe te werk gaan? Wilt u een kortgedingprocedure starten bij de vrederechter, dan kunt u dat doen met een tegensprekelijk verzoekschrift waarbij de huurder opgeroepen wordt. In zeer hoogdringende gevallen (en dat wordt niet dikwijls toegepast) zou u zelfs kunnen werken met wat men een eenzijdig verzoekschrift noemt. U kunt dan zelfs op enkele uren tijd een uitspraak krijgen.


Beperkte mogelijkheden. Een uithuiszetting vragen kan niet in een kortgedingprocedure. Zelfs als een zaak dringend is, kunt u niet zomaar gelijk welke maatregel vragen. Zo kunt u immers geen ontbinding van de huurovereenkomst vorderen en dit zelfs niet als uw huurder al meerdere maanden huurachterstal heeft of bv. bepaalde beschadigingen aan uw huurpand aanbracht. Dat werd onlangs door de rechter bevestigd (zie vred. Gent, 03.05.2019) . U kunt ook niet vragen dat uw huurder veroordeeld wordt tot het betalen van huurachterstallen.


Enkel ‘voorlopige maatregelen’. U kunt enkel wat men noemt ‘voorlopige maatregelen’ vragen. Zo zou u bv. kunnen vragen dat de rechter uw huurder verbiedt om bv. bepaalde werken uit te voeren aan het pand en om, als hij dat toch doet, een dwangsom te kunnen opleggen. Dat is dus niet altijd de juiste oplossing voor u.


Wallonië en Brussel en oudere Vlaamse woninghuurcontracten


Geen ‘kort geding’. Is uw huurpand gelegen in het Waals of het Brussels gewest, dan bestaat er geen mogelijkheid om een zaak ‘in kort geding’ voor te leggen aan de vrederechter. Ook voor oudere Vlaamse huurcontracten is die regeling in principe niet voorzien.


Wél andere mogelijkheden. De beste optie blijft om in een spoedeisende zaak aan de vrederechter te vragen om de dagvaardingstermijn of oproepingstermijn te verkorten (op basis van art. 708 Gerechtelijk Wetboek) . Die vraag moet dan wel ondertekend zijn door ofwel een advocaat ofwel een gerechtsdeurwaarder. U kunt ook de zaak in kort geding voorleggen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, maar dat is minder aangewezen. Ook dan kan het alleen maar gaan om zogenaamde voorlopige maatregelen. Om een uithuiszetting te bekomen, is immers een gewone rechtszaak ‘ten gronde’ nodig bij de vrederechter.


Bij dringende discussies kunt u in het Vlaams gewest voor contracten gesloten sinds 01.01.2019 een kortgedingprocedure bij de vrederechter starten. In Brussel en Wallonië en voor oudere Vlaamse contracten kunt u in zo’n geval een verkorting van de termijnen vragen aan de vrederechter. Houd er rekening mee dat de rechter in een spoedprocedure enkel iets ‘voorlopig’ uitspreekt en dus niet bv. een uithuiszetting.

Gerelateerde posts

Alles weergeven